29 | 05 | 2017
Meditatie Print E-mail

En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden (Handelingen 2:47b).

Er ging geen dag voorbij of er werden mensen bekeerd. Er ging geen dag voorbij of zondaren riepen uit: “Wat moet ik doen om zalig te worden?” Elke dag kwamen er levende leden bij. Hoeveel dagen gaan er voorbij, zonder dat er iets gebeurt in onze ge­meente? Op die eerste dag werden er in de eerste Pinkstergemeente drieduizend zielen toegebracht. De gemeen­te van de Pinksterdag groeide van honderdtwintig leden tot drieduizend leden. Maar daarna stopte het niet. Gods werk gaat nog altijd door.

Wat een blijdschap is dat geweest. Er is blijdschap in de hemel, als één zondaar zich bekeert. Maar hoe groot zal dan de blijd­schap op de Pinksterdag geweest zijn! Wat een gezegende tijd was die begintijd van de Kerk des Hee­ren.

“De Heere deed”. Dat is de Heere Jezus, de Verhoogde Middelaar Gods, dat is de opgestane, maar ook opgevaren Koning en Heere. Verhoogd aan 's Vaders rechterhand. Hij draagt de zorg voor Zijn kerk en Hij zal Zelf voor de wasdom zorgen.

Het is Zijn kerkvergaderend werk. Hij vergadert uit het ganse menselijke geslacht Zich een Gemeente, ten eeuwige leven uitverkoren door Zijn Geest en Woord (Zondag 21). Dat is de voort­gang van het werk van de Heilige Geest. Die Geest bleef werk­zaam in het midden van de gemeente.

Christus zal loon hebben op Zijn arbeid, want het is Zijn Gemeente. Hij heeft daarvoor betaald en Hij heeft de levend­makende Geest verworven. Op de Pinksterdag zien we de kracht van de uitge­storte Geest. Die Geest zal de wereld over­tuigen van zonde, omdat zij in Hem niet gelo­ven.

De Heere deed dat, niet de mens. De groei van de eerste Pinkstergemeente ontstond niet door de werfkracht van de mens, niet door de inspanningen van de apostelen. Zij gingen wel door met prediken, maar de kerk is geen mensenwerk. Vergelijk eens de vorige verzen. Wat deed Petrus? Prediken en vermanen (vers 38 t/m 40). Wat deden die mensen? Lees eens vers 42 t/m 47a. En toch: zij hielden de kerk niet in stand. Maar de Heere deed dat Zelf. Hij wilde onder hen wonen en werken met Zijn Geest en Hij wil dat nog doen.

Zijn Geest vervulde de harten op de Pinksterdag. We lezen in Handelingen 2 over de uitstor­ting van de Heilige Geest, het wonder van de talen. Hoe Zijn Geest meekwam in de prediking van Petrus. Petrus’ prediking was Christuspredi­king, naar de Schriften. Maar ook een schuldontdekkende prediking. Zijn Geest deed de gemeente geboren worden... en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent drieduizend zielen. Dagelijkse groei, wat staan wij daar ver vandaan!

Is het niet bescha­mend? Of blijft het bij een constatering? Ja, de tijd is donker. Maar laten we toch bidden om de voortgang van dat kerkvergaderend werk van Christus met de bede: “Bewaar en vermeer­der Uw Kerk, zowel hier als op de zendingsvelden, laten er nog toege­bracht mogen worden ook in onze tijd; dat onze kinderen de Heere mogen vrezen en dat Uw Geest ook nog in onze kinderen de waarachtige bekering tot God zou werken”.

Dagelijks! Waarderen wij de dag? Elke dag is er één, onze dagen zijn geteld. Dit zijn de dagen tussen wieg en graf. Elke dag is de dag van Gods geduld en lankmoedigheid. Hij heeft nog geen lust in uw dood, maar in uw bekering.

“Die zalig werden”. In het Grieks staat er: de gered wordenden, gezaligden. De Heere voegde de gezaligden toe. Gered worden. Waarvan? Van het eeuwi­ge verderf, van de eeuwige dood, van het oordeel, van de zonde. Al die schuldverslagen zondaren kwamen met dezelfde levensvraag als in vers 37: “Wat zullen wij doen mannen broeders om zalig te worden?” Kennen wij deze levens­vraag? Dan gaan we vragen naar dat Middel om de straf te ontgaan en tot genade te mogen komen. Alle leden van die eerste Gemeente werden zondaar voor God. Maar ze werden ook heenge­leid naar Christus, voor hen werd de weg ter zaligheid ontsloten in het bloed van Christus.

Behoren wij al tot die Gemeente? Dat was niet zo maar een gemeente van kaf en koren. Maar een gemeente van levende leden. Die allen wisten van zonde en genade in hun leven. Die allen door Woord en Geest waren onderwezen. Die wisten van schuld en vergeving. Weten wij daar ook van?

 

Ds. J.B. Zippro

 
BESTEL ONLINE!
  Prachtige uitgave over de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente in Groningen door M. Golverdingen v.d.m. (256 pag, geb.)
Zoeken
Actueel
Wie is online
We hebben 15 gasten online
Aanmelden